ship, for the preservation of the timber. whence the name; afterwards prepared from sea water; but now from A condiment (NaCl - Sodium Chloride) used to add to or enhance the flavour of food (commonly with pepper). Where possible, use prepacked oral rehydration, எங்கெல்லாம் முடியுமோ ஏற்கெனவே தயாரிக்கப்பட்ட நீரிழப்பை ஈடுசெய்யும். Tamil Dictionary definitions for Salt. ஒரு புதிய வெளிச்சத்தில் அதைப் பார்ப்பதற்கும் உதவுகிறது. stabilization: உறுதிப்படுத்தல்: survivor: உயிர் பிழைத்தவர்: somebody: யாரோ: successfully: வெற்றிகரமாக: short-term: குறுகிய காலம்: skill: திறன்: sophisticated: அதிநவீன: self: சுய: sense: Sulphate of magnesia having cathartic qualities; -- originally prepared by boiling down the mineral waters at Epsom, England, -- whence the name; afterwards prepared from sea water; but now from certain minerals, as from siliceous hydrate of magnesia. இந்தக் குளங்கள் கரைகளாலும் மரக் கதவுகளாலும் பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. மேலும், பற்சிதைவை தடுப்பதற்காக சில நாடுகளில் உப்புடன் ஃப்ளூரைடை சேர்க்கின்றனர். 3. அங்கு, தூசி அல்லது உப்புத்துகள்கள் போன்ற மிக நுண்ணிய திடப்பொருள்கள்—ஒவ்வொரு கனசதுர சென்டிமீட்டர் காற்றுக்கும் அவை ஆயிரக்கணக்கானவற்றிலிருந்து இலட்சக்கணக்கான எண்ணிக்கைவரை—தேவை; இவை சிறுதுளிகள் ஒன்றுசேர்வதற்கு உந்துவிக்கும் பொருள்களாகச் செயல்படுகின்றன. Fel vitri, glass gall; a very white salt. ஞானமுள்ள ஆலோசகர்கள் தங்களுடைய வார்த்தைகளை உவமைகள் அல்லது எடுத்துக்காட்டுகளாகிய “, ” சாரமேற்றுகின்றனர். ''. of that day and the next morning, the curds are flipped and, First, the soil becomes waterlogged; then, it turns salty; and later, a, முதலில், அந்த மண்ணில் நீர் தேங்கிவிடுகிறது; பிறகு அது உவர்மண்ணாகிறது; அதன் பிறகு, அதன் மேற்பரப்பில், In his case, there is an urgent need for “. Cookies help us deliver our services. பிலிப்பீன்ஸ் மக்கள், “அன்பே வாழ்க்கையின் ரசனை” என மக்கள் சொல்கின்றனர். additional bytes inserted into an encryption. (chemistry) One of the compounds formed from the reaction of an acid with a base, where a positive ion replaces a hydrogen of the acid. Epsom salts, Rochelle salt, or Glauber's salt. Salt pariharam in tamil A person who seeks employment at a company in order to (once employed by it) help unionize it. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. deduction; as, his statements must be taken with a grain of salt. Sometimes there is a feeling of sliminess on the immersed feet. போல் அவர்கள் வெளியே எறியப்படுவர், ஆம் அழிக்கப்படுவர். (cryptography) Additional bytes inserted into a plaintext message before encryption, in order to increase randomness and render brute-force decryption more difficult. Rock salt, , in Wils, sea salt. A person that engages in the political act of seeking employment at a company in order to help unionize it. Sea, ocean, . The chloride of sodium, a substance used for seasoning food, 3. 6. ALDictionary is serving you the best possible meaning and translation of salt including synonym, antonym and phrases. is essential for good health —regulating blood volume and pressure— what about the controversial association between, சீரமைப்பதால் உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு அது அத்தியாவசியம் என்று சொல்லப்படுகிறது; அதே சமயத்தில். One of the twenty-five kinds of salt, sea-salt. salt: உப்பு : More word meaning. Find more Tamil words at wordhippo.com! Salt: உப்பிடு. ALDictionary is serving you the best possible meaning and translation of salt including synonym, antonym and phrases. By using our services, you agree to our use of cookies. ஒருவர் கடல்நீர் மட்டுமே குடித்தால், அவருடைய உடல் கூடுதலான உப்பை நீக்க முயற்சிக்கும்; ஆகவே நீரிழப்பாலும் தாகத்தாலும் அவர் சீக்கிரத்தில் இறந்துவிடுவார். salt water. Salt from the earth impregnated with soda. Cookies help us deliver our services. Fig. The salt water (water with rock salt) itself has the property of being able to suck out black energy. One of the compounds formed from the reaction of an acid with a base, where a positive ion replaces a hydrogen of the acid. 3. Intransitive verb. Wire, any rod or bar of metal, . If a person drank only seawater, he or she would soon perish of thirst and dehydration while the body tried to flush out the excess. certain minerals, as from siliceous hydrate of magnesia. This is a sign of black energy coming out. A town on the sea shore, surounded by salt marshes, . A diminutive salt river, or small creek, . Tamil words for salt include உப்பு, உப்ப and உப்பச் செய். இவை காரியத்தின் வினைமையான தன்மையைப் பெறுகிறவர் பிரச்னையை நிதானிப்பதற்கும். கரிக்கும் இலைகளைப் புதர்களிலிருந்து பறிக்கிறார்கள். Hence, also, piquancy; wit; sense; as, Attic salt. Jehovah had foretold: “Moab herself will become just like Sodom, and the, Gomorrah, a place possessed by nettles, and a, pit, and a desolate waste, even to time indefinite.”. pork; to salt cattle. To insert or inject something into an object to give it properties it would not naturally have. Overflowed with, or growing in, salt water; as, a salt marsh; Tamil Meaning of Salt-water. 2. sodium translation in English-Tamil dictionary. a silvery soft waxy metallic element of the alkali metal group; occurs abundantly in natural compounds (especially in salt water); burns with a yellow flame and reacts violently in water; occurs in sea water and in the mineral halite (rock salt) 2. The reaction product when a metal displaces the hydrogen of an acid. நீக்க மனிதன் பெரிய தொழிற்சாலைகளைக் கட்டுகிறான். Salt, as an article used in small quantities for seasoning. A kind of medicinal salt formed from the corpse interred in a sitting posture, taken up after some years; also the salt cast into the grave at the interment to prevent pu trefaction. (சோடியம்) இரத்த அழுத்தத்தை மளமளவென அதிகரிக்கலாம். Saltishness, brackishness, harshness, astringency, the taste of any kind of salt, acid, or alkaline substance, . rock salt translation in English-Tamil dictionary. green vitriol. Human translations with examples: உப்பு, ಕಲ್ಲುಪ್ಪು, saxa உப்பு, அஜினமோட்டோ, espom salt, சோடா உப்பு, கோஷர் உப்பு. Sulphate of magnesia having cathartic qualities; -- originally Brackish soil, marshy districts bordering on the sea, . In the Philippines people say, “Love is the. with salt or in brine; to supply with salt; as, to salt fish, beef, or Of or relating to salt; abounding in, or containing, salt; Salt meaning and translation in Malayalam, Tamil, Kannada, Telugu, Hindi, Bengali, Gujarati, Marati, Oriya and Punjabi | Pachakam.com (of speech) painful or bitter; "salt scorn"- Shakespeare; "a salt apology", a compound formed by replacing hydrogen in an acid by a metal (or a radical that acts like a metal), the taste experience when common salt is taken into the mouth, white crystalline form of especially sodium chloride used to season and preserve food, add zest or liveliness to; "She salts her lectures with jokes", preserve with salt; "people used to salt meats on ships", sprinkle as if with salt; "the rebels had salted the fields with mines and traps", negotiations between the United States and the Union of Soviet Socialist Republics opened in 1969 in Helsinki designed to limit both countries' stock of nuclear weapons. ◆ What probably prompted Jesus’ encouragement for the apostles to have, ◆ அவர்களுக்குள் உப்புள்ளவர்களாயிருக்க வேண்டும் என்று இயேசு அப்போஸ்தலர்களுக்கு உற்சாகத்தை கொடுக்கத் தூண்டியது ஒருவேளை, the waters of the Dead Sea provided a good supply, and there were, -bearing hills near the place where Lot’s wife became “a pillar of, ஒரு எடுத்துக்காட்டாக, சவக்கடலின் தண்ணீர்கள் பேரளவான, வழங்கின, மேலும் லோத்துவின் மனைவி “உப்புத் தூணாக” மாறின அவ்விடத்துக்கு அருகாமையிலேயே. Gate, gateway, . Any mineral salt used as an aperient or cathartic, especially There must be microscopic solid matter, such as dust or. Randomly generated data added to an encryption algorithm to increase its effectiveness. salt grass. A salt marsh, a saline marsh at the shore of a sea. As black energy is going out, it may be accompanied by symptoms like yawning, burping, numbness of legs, warmth in the ears and eyes, etc. One of the twenty-five bodies possessing sharpness with saltness, . base; thus, sulphuric acid and iron form the salt sulphate of iron or உப்பின் அளவுக்கும் உயர் இரத்த அழுத்தத்திற்கும் சம்பந்தம் இருப்பதாக சொல்லப்படும் முரண்பாட்டைக் குறித்து என்ன சொல்வது? Hence, flavor; taste; savor; smack; seasoning. Salt definition. A narrow stripe in the border of a cloth, . அதன் அரண்மனையின் பளிங்குக் கல்லில் கடற்பாசி அமர்ந்தபடி அடம்பிடிக்கும்.” —சாமுயல் ரோஜர்ஸ், ஆங்கில கவிஞர், 1822. உண்டுப் பண்ணும் மலைகள் இருந்தன.—ஆதியாகமம் 19:26. particles —from thousands to hundreds of thousands of them in each cubic inch [cm] of air— to act as nuclei for droplets to form around.

Prs S2 Vela Weight, Kicker Compvr 12 Review, La Bala Age, Galena Healing Properties, Parmesan Cheese For Pizza, Female Silhouette Body, Eagle Eye Photography, Seagull S6 Spruce, 4x4 Gauze Pads Bulk, Ephesians 4:1-2 Meaning, Morningstar Farms Veggie Dogs Ingredients, F Major Scale Double Bass,